Inom detta område har jag skrivit min doktorsavhandling och ett antal artiklar.

Böcker och bokkapitel

Kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik
– en studie av interaktiv kunskapsbildning avseende kommunchefers chefskap.

Linköpings universitet 2001.

kunskapsbildningSom framgår av avhandlingens titel så bygger den på en studie av ett kunskapsbildande arbete avseende ämnet kommunchefers chefskap och att detta arbete skedde i samverkan mellan kommunchefer och forskare. I arbetet utvecklade och använde cheferna och forskarna kunskap om vad det innebär att arbeta som kommunchef. I avhandlingen visas för det första hur kunskap kan utvecklas på detta sätt och för det andra hur cheferna tillämpade sina nyvunna kunskaper i sin vardagliga gärning och hur forskarna använde kunskaperna för skrivande av vetenskapliga alster.

I avhandlingen konstateras att en förutsättning för att kunskapsbildande samarbete skall leda till positiva effekter är att samarbetet sker i ordnade och organiserade former. Hur detta kan gå till visas i avhandlingen, vars huvudbidrag är just en modell bestående av att betrakta kunskapsbildande samarbete som bestående av tre handlingssystem; ett där praktiker utför sina dagliga gärningar baserade på inarbetad kunskap, ett där forskare har sin hemvist som kunskapsutvecklande aktörer och ett där praktiker och forskare möts för att tillsammans utveckla kunskap. I modellen ingår begrepp med vars hjälp kunskapsbildning kan uppmärksammas i innehållsliga, processuella och organisatoriska avseenden.

Artiklar

Baserad på bland annat min avhandling och på de samverkansprojekt som jag därefter bedrev presenterade jag ett antal konferensartiklar, framför allt vid de nordiska konferenserna i företagsekonomi (Nordic Conference on Business studies) och konferenserna på ämnet Högskola och omgivande samhälle (HSS). Några av konferensartiklarna omarbetades till artiklar.

Nedan återger jag två av dem.

Att organisera samverkan mellan forskare och praktiker.

Publicerad i Arbetsmarknad och Arbetsliv, Årgång 10 nr 3 hösten 2004. Tankarna bakom den här artikeln presenterades på en förertagsekonomikonferens i Reykavik 2003 och omarbetades till en artikel i tidskriften Arbetsmarknad och Arbetsliv som förutvarande Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet gav ut. I artikeln utvecklas mina bidrag från avhandlingen vidare genom att fokusera samverkan som en fråga om organisering. I artikeln pekas bland annat på vikten av att uppmärksamma och hantera de skilda intressen som kan föreligga vid kunskapsbildande samverkan. Hur intressena ser ut kan ha avgörande betydelse för de effekter som kan uppnås vid samverkan.

Interaktiv forskning och kunskapskultur.

Publicerad i en artikelserie skapad av konferensserien HSS.  I artikeln diskuterar jag hur föreställningar om kunskap kan inverka på samverkan mellan människor från universitet/högskolor och människor från andra delar av samhället. Jag använder mig av ett kunskapssociologiskt perspektiv i avsikt att diskutera hur tänkande om kunskap kan vara socialt grundat. I artikeln visas att föreställningar om kunskap kan förhindra och försvåra samarbete, men också stimulera och underlätta det. Vidare noteras att samverkande individers föreställningar om kunskap kan påverkas av samverkansprocesser under förutsättning att samverkan sker under längre tid. Vidare visar artikeln att kunskapsföreställningars sociala bundenhet inte alltid kan förutses. Sammanfattningsvis leder diskussionen i artikeln fram till att kunskapssociologiska perspektiv kan öppna upp ögonen för förhållanden av vikt vid samverkan mellan människor från universitet och andra delar av samhället.

Artikeln kan du läsa och ladda ned här