Här finns information om den facklitteratur som jag har publicerat under mina år som forskare. Detta sker under tre rubriker som representerar de områden som jag har varit och fortfarande är verksam inom.

Kommunledning

Bild på boken kommunchefers chefskap

Min kommunledningsforskningsbana inleddes med att jag försökte förstå vad det innebär att arbeta som kommuners ledande tjänsteman – kommunchef eller kommundirektör som chefsfunktionen numera oftast kallas för. Därefter gjordes en liknande studie av kommuners ledande politiker – kommunstyrelsens ordförande. Sedan riktade jag intresset mot den ledande politiska församlingen – kommunfullmäktige.

Att organisera kommuners ledning
Efter att ha haft möjlighet att studera de här kommunledningsfunktionerna blev jag nyfiken på hur kommuner tänker och handlar när man organiserar sin ledning politiskt och administrativt. Vi var en grupp forskare som gjorde studier av organiseringsprocesser i några kommuner.

Kommunchefer blir till
Hur kommer det sig att kommundirektörsjobben blir som de blir? Under flera år hade jag observerat att kommunledningsfunktionen såg olika ut från kommun till kommun. Denna observation ledde till att jag under perioden 2006 till 2009 studerade rekryteringsprocesser i tre kommuner och en organiseringsprocess i en fjärde kommun. 


Kommunledning och samhällsutveckling

Den här antologin diskuterar vikten av att kommuner inte bara ägnar sig åt att realisera statlig välfärdspolitik utan också åt att ta tillvara och utveckla lokala förhållanden.

Astrid Lindgrens världar i Vimmerby
Vimmerby kommun ville under en tid bygga sitt samhälle på idéer komna från Astrid Lindgren och hennes författarskap. Bland annat hade man bestämt att kommunen skulle uttrycka sitt så kallade kärnvärde i orden: Mod, ansvar och fantasi. I en antologi skildras hur detta kulturarv har använts som en lokal tillgång. 

Kommunledning, lokal politik och demokrati
Från valet hösten 2010 till och med valet 2014 och en tid in på 2015 studerade jag en kommuns realiserande av lokal politik med hjälp av ett ledningssystem. I boken konstateras bland annat att kommunala ledningsfunktioner ställs på stora prov i samband med mandatperiodskiften då den segrande politiska majoritetens politik skall realiseras med hjälp av de styrinstrument som ledningen förfogar över. 


Samverkan mellan forskning och praktik

I min doktorsavhandling konstaterar jag att en förutsättning för att kunskapsbildande samarbete skall leda till positiva effekter är att samarbetet sker i ordnade och organiserade former. Hur detta kan gå till diskuteras i avhandlingen, vars huvudbidrag är just en modell bestående av att betrakta kunskapsbildande samarbete som bestående av tre handlingssystem; ett där praktiker utför sina dagliga gärningar baserade på inarbetad kunskap, ett där forskare har sin hemvist som kunskapsutvecklande aktörer och ett där praktiker och forskare möts för att tillsammans utveckla kunskap. I modellen ingår begrepp med vars hjälp kunskapsbildning kan uppmärksammas i innehållsliga, processuella och organisatoriska avseenden.