Efter att under några år ha intresserat mig för olika delar av kommuners ledning blev jag nyfiken på hur kommuner arbetar med samhällsutveckling i stort och av olika slag. Nedan sammanfattar jag det jag har skrivit inom detta område.

Rapporter, Böcker och bokkapitel:

Lokal politik och flyktingmottagande. Rapport gjord 2016
Kommunledning och samhällsutveckling. Antologi som jag var redaktör för. Studentlitteratur 2006.
Astrid Lindgrens världar i Vimmerby. Antologi som jag var redaktör för. Nordic Academic Press 2010.
Kommuner som plats och aktör. I Josefina Syssner & Lars Kvarnström [red]:Det turistiska fältet och dess aktörer. Studentlitteratur 2013.
Kommunledning, lokal politik och ledningssystem. Nya Doxa 2015.

Rapporter

Lokal politik och flyktingmottagande

Rapporten lokal politik och flyktingmottagande är en undersökning om förekomster av lokal politik definierad som lokal partipolitik, lokal partiobunden politik och kommunpolitik samt hur sådan politik hanteras av kommuner. Detta gjorde jag under 2016 dels med avseende på lokal politik i stort, dels riktat mot flyktingmottagande.

Det var ett spännande projekt i vilket jag fick möjlighet att ta del av tjugosex människors berättelser och på så sätt upptäcka mer om de världar de lever i rörande lokal politik och flyktingmottagande. Projektet publiceras i en text som finns tillgänglig på min hemsida. Texten är essäorienterad i bemärkelse att jag är personligt närvarande i berättelser om empiriska förhållande samtidigt som berättelserna analyseras i teoretiska termer.

Ladda ned rapporten här

Böcker

Kommunledning och samhällsutveckling

kommunledning-o-samhallsutveckling

Inom ramen för det nätverkssamarbete som jag hade varit med om att starta bland kommunstyrelseordföranden i östgötaregionen kom vi överens om att under en period på två år (2003-2005) uppmärksamma frågor om kommunledningars arbete med samhällsutveckling. Detta skedde dels med hjälp av medverkan från forskare och samhällsbetraktare, dels diskussioner bland deltagarna. Det var ett sätt att både medverka till möjligheter för lärande bland de deltagande politikerna och att ta till vara de möjligheter att sprida kunskap om de frågor som behandlades. Efter att ha samverkat på detta sätt en tid föddes idén att ställa samman det som hade behandlats i en antologi i vilken gästande forskare bidrog med texter samtidigt som förda och dokumenterade diskussioner redigerades och återgavs. Antologin kom att heta Kommunledning och samhällsutveckling. Den innehåller kapitel med olika fokus på ämnet. Ett gemensamt inslag är att peka på att det är viktigt att kommuner inte bara ägnar sig åt att realisera statlig välfärdspolitik utan också åt att ta tillvara och utveckla lokala förhållanden.

Astrid Lingrens världar i Vimmerby – en studie om kulturarv och samhällsutveckling

astrid-lindgrens-varldar

Vid mina kontakter med kommuner har jag fått goda möjligheter att få inblickar i vad som pågår i kommunledningssammanhang. En kommun som jag har haft möjlighet att komma nära är Vimmerby. Jag hade bland annat hört talas om hur kommunledningens tänkande och handlade i denna kommun influerades av idéer från Astrid Lindgren, som föddes i Vimmerby, och hennes författarskap. Bland annat hade man bestämt att kommunen skulle uttrycka sitt så kallade kärnvärde i orden: Mod, ansvar och fantasi. De orden ansågs ha präglat Astrid Lindgrens samhällssyn. Vid ett möte sommaren 2007 med kommunens dåvarande kommunalråd, då Astrid Lindgren skulle ha fyllt 100 år, fick jag höra mer om vad kommunen höll på att göra i Vimmerby med utgångspunkt från Astrid Lindgren. Mötet ägde rum vid Astrid Lindgrens Näs där kommunen hade byggt upp ett kulturcentrum med bland annat ett museum om Astrid Lindgrens liv och gärningar. Detta kulturcentrum hade nyligen invigts av kronprinsessan Victoria. Vid detta möte föddes en idé om att närmare studera vad som hade gjorts i Vimmerby med anknytning till Astrid Lindgren.

Jag tillfrågade ett antal forskarkollegor om de ville vara med och det ledde så småningom till en antologi med titeln: Astrid Lingrens världar i Vimmerby – en studie om kulturarv och samhällsutveckling. Titeln anspelar på att det kulturarv som författaren och hennes gärningar representerar har påverkat Vimmerby på olika sätt och via olika aktörer. I boken skildras hur detta kulturarv har använts som en unik lokal tillgång. I boken diskuteras hur det som har skett i Vimmerby kan förstås på ett allmänt plan när det gäller kommuners och olika entreprenörers handlande relaterat till kulturarv.

Kommunledning, lokal politik och demokrati.

kommunledning,lokalpolitik

Inom ramen för mitt intresse för att studera kommuners handlande fick jag möjlighet att följa en kommuns agerande under en mandatperiod; från valet hösten 2010 till och med valet 2014 och en tid in på 2015. Det var fråga om att realisera lokal politik med hjälp av ett ledningssystem. Studien kom att resultera i en bok med titeln: Kommunledning, lokal politik och demokrati. I boken görs ett antal konstateranden. För det första visar studien att kommunala ledningsfunktioner ställs på stora prov i samband med mandatperiodskiften då den segrande politiska majoritetens politik skall realiseras med hjälp av de styrinstrument som ledningen förfogar över. Detta är en problematik som också har varit aktuell på riksplanet efter valet 2014.

Det gäller även nästa konstaterande som handlar om vikten av att partipolitik omsätts till kommunledningspolitik, dvs. styrbar majoritetspolitik. För det tredje skildrar boken betydelsen av att det är ordning och reda i hur lokal politik skall fungera tillsammans med nationell politik och EU-politik. Det krävs också ordning och reda i hur politik uttrycks i styrande dokument och hur dialog sker om utformandet av sådana dokument. För det fjärde skildrar boken också vikten av att lokala politiker ytterst måste handskas med kommunala ledningssystem.

Det speciella med den här boken är att en händelseutveckling över tid skildras. Av det skildrade framgår således hur en ledningsordning förändras över tid; från att inledningsvis ha präglats av att bestämma regler för styrning till att fylla styrningen med politik och därefter skapa dialoger i styrningen. I händelseutvecklingen skildras också hur politik präglar den kommunala styrningen.

 

Bokkapitel

Kommunen som plats och aktör

det-turistiskaNära förbunden med frågan om kommuners handlande relaterat till kulturarv är frågan om kommuners agerande rörande turism. Den senare frågan fick jag möjlighet att fördjupa mig i ett bokprojekt om turistiska aktörer som kom att heta Det turistiska fältet och dess aktörer. Jag skrev ett kapitel i antologin med rubriken Kommunen som plats och aktör. I kapitlet diskuterar jag kommuners handlande utifrån tre uppgifter relaterade till turism; att tillhandahålla infrastruktur för turism, att marknadsföra turism samt att samordna turismsatsningar.