bokomslag-livet-pa-stora-skondal

Ett samhälle i omdaning
En berättelse om livet på Stora Sköndal 1905-2019

Upprinnelsen till den här boken är mitt eget boende i ett samhälle som är lite avgränsat från sin omgivning. Det handlar om Stora Sköndal som är en förort i södra Stockholm och nära Farsta. Stora Sköndal har en mycket intressant historia. Den berättas i boken som i ord och bild skildrar hur människor – diakon- och socionomstudenter, epilepsipatienter, äldreboende, kyrkomusikerelever, anställda hos Stiftelsen Stora Sköndal samt seniorer har levt och verkat på Stora Sköndal från 1905 till 2019.

Läs mer om boken


Breven från Bengt

image1Den här boken har tillkommit efter det att jag hittade ett stort antal brev skrivna av en person mellan slutet på 1960-talet och mitten på 1990-talet. I breven skildras ett levnadsöde präglat av svåra uppväxtförhållanden, av stort engagemang i nykterhetsrörelsen, av boende både i en glesbygdsort och i en stad samt av tvåsamhet. Det är min berättelse om en person som har kommit att stå mig nära.

Läs mer om boken


Det levande livet
En berättelse om mänskligt liv och samhällsliv i förändring

Det levande livet

Mänskligt liv och samhälle

Boken innehåller skildringar och diskussioner av hur det kunde vara att leva under 1960- och 1970-talen då auktoriteter bröts ned i samhället och då kvinnor började ses som självständiga individer som liksom män skulle arbeta och betala skatt oberoende av andra.

I boken har jag naturligtvis använt mig av mina egna erfarenheter och upplevelser. Den är på så sätt lite självbiografisk, men boken är skönlitterär och de karaktärer som gestaltas i den är fiktiva liksom delar av berättelserna. I de förda diskussionerna refereras till utredningsmaterial och vetenskapliga texter.

Läs mer om boken